logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Regulamin obrad

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna w LUBOCHNI

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
  1. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat.
  2. Sprawozdawcze walne zebranie zwoływane jest raz na rok.
  3. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest zgodnie z §57 statutu OSP w Lubochni
 3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd OSP, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem.
 4. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd OSP
 5. Do informacji o walnym zebraniu członków Zarząd OSP załącza projektowany porządek obrad.
 6. Regulamin obrad Walnego Zebrania  członków OSP stanowi rozwinięcie Statutu OSP, normujące formalną stronę zebrania.
 7. Postanowienia Statutu OSP są w stosunku do niniejszego regulaminu nadrzędne.

 

§ 2

 1. Walne Zebranie otwiera prezes Zarządu OSP, ewentualnie – w zastępstwie – upoważniony przezeń wiceprezes, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
 2. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta w sposób określony w ust. 1.
 3. Można dokonać wyboru członków prezydium zebrania w liczbie od 1 do 3 osób.
 4. Poza prezydium roboczym można dokonać wyboru prezydium honorowego zebrania.

 

§ 3

 1. Walne Zebranie obraduje zgodnie ze statutem OSP Lubochni i według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy protokolanta.

 

§ 4

 1. Wszyscy członkowie OSP mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków OSP uprawnionych do głosowania posiada prawo do jednego głosu.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział

           - z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi OSP

           - z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie sympatycy OSP i członkowie wspierający OSP.

 1. Członek potwierdza swoją obecność na zebraniu podpisując listę obecności.
 2. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
 3. Nad każdą sprawą wynikającą z porządku obrad oraz nad zgłoszonymi wnioskami, przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję.

§ 5

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 – są osoby, które wstąpiły w szeregi OSP i spełniają wymagania określone w §35 Statutu OSP.

 

§ 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, pełne teksty lub podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków OSP uprawnionych do głosowania.

 

II. Sprawy wyborcze

 

§ 7

 1. Wybory władz są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy statutu OSP w Lubochni stanowią inaczej.
 2. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 8

Kandydatów do władz OSP  mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

 

§ 9

 1. Władzami OSP, poza Walnym Zebraniem są:

1)    Zarząd o składzie, określonym w § 54 pkt 1 ust. 1 Statutu OSP w Lubochni

2)    Komisja Rewizyjna o składzie określonym w § 54 pkt 1 ust. 2 Statutu OSP w Lubochni

 1. Walne Zebranie członków OSP wybiera - z grona członków OSP, którym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze - w głosowaniu jawnym / tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:

1)    członków Zarządu OSP w liczbie od pięciu do jedenastu  osób

2)    członków Komisji Rewizyjnej  OSP w liczbie od trzech do pięciu osób.

 1. Walne Zebranie członków OSP może wybrać bezpośrednio - z grona członków OSP, którym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze - w głosowaniu jawnym / tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:

1)    Prezesa OSP

2)    Naczelnika OSP

3)    Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 1. W przypadku podjęcia decyzji o bezpośrednim wyborze osób o których mowa w pkt. 3 skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzupełnia się do liczb o których mowa w pkt. 2.

 

 

III. Głosowanie

 

§ 10

 1. Głosowanie przeprowadza przewodniczący zebrania przy pomocy Komisji Skrutacyjnej
 2. W przypadku głosowania tajnego ustanawia się następujący sposób głosowania na:

1)    Prezesa, naczelnika i przewodniczącego Komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej zaznacza się jedno nazwisko kandydata.

2)    członków Zarządu OSP – na karcie wyborczej zaznacza się minimum jedno ale nie więcej niż tyle nazwisk kandydatów do zarządu ile przewiduje statut OSP.

3)    członków Komisji Rewizyjnej OSP – na karcie wyborczej zaznacza się minimum jedno ale nie więcej niż tyle nazwisk kandydatów do komisji rewizyjnej ile przewiduje statut OSP.

 1. Głosowanie tajne odbywa się na karcie wyborczej.
 2. Wzory kart wyborczych są określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do regulaminu.
 3. Za ważne uznaje się postawienie znaku X przy nazwisku, na które oddaje się głos. Dopisywanie innych nazwisk, bądź innych uwag powoduje nieważność głosu.
 4. Za nieważny uznaje się gdy:

1)    głos został oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona,

2)    na karcie do głosowania zostały umieszczone dodatkowe zapiski,

3)    jeżeli na karcie wyborczej pozostanie mniejsza ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono jako minimalną w ust. 2 pkt  1 – 3.

 1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
 2. Władze OSP konstytuują się w ciągu 2 dni od wyboru.
 3. Władze OSP mogą się ukonstytuować w trakcie zebrania.

10.  Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz OSP odbywa się jawnie.

11.  Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

 

IV. Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

 

§ 11

 1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać poszczególnych członków władz Stowarzyszenia - w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych Statutem.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych im funkcji.
 3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.

 

V. Podejmowanie uchwał 

 

§ 12

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania.
 2. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

VI. Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

 

§ 13

 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w § 12 ust. 1.
 2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.
 3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 

VII. Zakres zadań organów Walnego Zebrania

 

§ 14

 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.
 2. W trakcie zebrania mogą zostać powołane komisje nadzwyczajne do zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje zebranie określa cel, zasady i tryb działania.

§ 15

 1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
  1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony projekt porządku obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
  2. zarządza wybory protokolanta zebrania
  3. z pomocą Komisji Mandatowej sprawdza listę obecności członków OSP uprawnionych do głosowania i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
  4. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  5. ewentualne odbieranie głosu dyskutantom,
  6. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
  7. dba o poziom i rzeczowość dyskusji,
  8. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
  9. zarządza głosowania,
  10. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
  11. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza podjęte uchwały oraz zamknięcie Walnego Zebrania.
 2. Protokolant ma obowiązek:
  1. zapisywać przebieg zebrania,
  2. sporządzić protokół z zebrania,
 3. Komisja Mandatowa
  1. wybiera przewodniczącego Komisji;
  2. sprawdza uprawnienia uczestników walnego zebrania (tzn. np. ich personalia, o ile nie są jej znani osobiście),
  3. sprawdza listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do głosowania  na walnym zebraniu;
  4. oblicza stosunek liczby obecnych uprawnionych członków do ogólnej liczby członków:
  5. sprawdza prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do glosowania;
  6. orzeka o prawomocności zebrania
 4. Komisja Wyborcza organizuje wybory i:
  1. wybiera przewodniczącego Komisji;
  2. przedstawia zebranym kandydatów:
  3. przyjmuje zgłoszenia kandydatów podczas zebrania;
  4. ustala listy kandydatów
 5. Komisja Skrutacyjna:
  1. wybiera przewodniczącego Komisji;
  2. liczy głosy oddawane za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań;
  3. sprawuje nadzór nad prawidłowością głosowań,
  4. sprawdza urnę wyborczą w przypadku głosowań tajnych,
  5. stwierdza prawomocność wyboru władz,
  6. sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i ogłasza ich wyniki.
 6. Komisja Uchwał i Wniosków:
  1. wybiera przewodniczącego Komisji;
  2. opracowuje teksty uchwał;
  3. zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji:
  4. podaje je do przegłosowania i w razie ich przyjęcia przez zebranie, przekazuje je protokolantowi w celu umieszczenia w protokole z walnego zebrania.
 7. Komisja Statutowa:
  1. wybiera przewodniczącego Komisji;
  2. przedstawia proponowane zmiany w Statucie OSP;
  3. przyjmuje propozycje zmian Statutu OSP zgłoszone w trakcie zebrania;
  4. opracowuje tekst uchwały o zmianie Statutu OSP lub o uchwaleniu nowego Statutu OSP:
  5. opracowuje i redaguje tekst jednolity Statutu OSP
 8. Członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

 

 1. Dopuszcza się powołanie:
  1.  jednej wspólnej Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej
  2.  jednej wspólnej Komisji Uchwał I Wniosków i Komisji Statutowej

 

 

 1. VIII.       Wnioski formalne

 

§ 16

 

 1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

2)    przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,

3)    stwierdzenie kworum,

4)    zamknięcie listy mówców,

5)    odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

6)    przejście do porządku obrad,

7)    głosowanie bez dyskusji,

8)    przerwanie dyskusji,

9)    zmianę porządku obrad,

10) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,

11) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,

12) ograniczenie w czasie wystąpień mówców,

13) stwierdzenie kworum,

14) przeliczenie głosów,

15) przekazanie sprawy do odpowiedniej komisji,

16) zarządzenie przerwy w obradach,

17) kolejność i sposób uchwalania wniosków,

18) uchylenie zarządzenia przewodniczącego obrad,

19) wotum nieufności dla prowadzącego

20) w sprawie nagłej

 1. Wniosek może być cofnięty przez wnioskodawcę, jednak tylko przed przystąpieniem do głosowania.
 2. Każdy z uczestników Zebrania ma prawo podtrzymania wniosku cofniętego przez wnioskodawcę.

 

§ 17

Na żądanie przewodniczącego obrad wniosek powinien być złożony na piśmie.

 

§ 18

 1. O kolejności dyskusji i głosowania nad zgłoszonymi wnioskami decyduje przewodniczący Zebrania.
 2. W razie zgłoszenia sprzecznych wniosków, przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie wniosek dalej idący jako pierwszy.
 3. Poprawki są zgłaszane przed głosowanie, którego dotyczą.
 4. Przyjęcie poprawki jest uwarunkowane przyjęciem całego wniosku w poprawionej formie.
 5. Po przyjęciu wniosku w całości żadnych poprawek zgłaszać nie wolno.

 

 

 

IX. Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

X. Przepisy szczególne

 

§ 20

 1. Nowo wybrani członkowie Zarządu składają pisemne oświadczenia o spełnianiu wymogów wynikających z   § 49 pkt 4 Statutu.
 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej składają pisemne oświadczenia o spełnieniu wymogów wynikających z § 74 pkt 1 Statutu.
 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.
 5. Oświadczenia o których mowa w pkt 1 i 3 składa się niezwłocznie nie później jednak niż w terminie określonym w Statucie OSP.

 

 

XI. Przepisy końcowe

 

§ 21

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy15 członków Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

§ 22

W przypadku przegłosowania wniosku o wotum nieufności dla przewodniczącego Zebrania, przewodniczący oddaje przewodnictwo protokolantowi. Jeżeli protokolant solidaryzuje się z przewodniczącym i składa rezygnację, przewodnictwo obejmuje Prezes lub jeden z wiceprezesów Zarządu OSP.

 

§ 23

Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie w dniu 13 marca 2011r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.