logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
RODO w OSP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzających Pani/Pana dane osobowe jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni ( adres: ul. Tomaszowska 6, 97-217 Lubochnia), zwany dalej Administratorem.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c d i e oraz art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z:

1)       Ewidencją członkowską i składkami członkowskimi

2)       Otrzymywaniem umundurowania związkowego oraz otrzymywaniem odznaczeń, odznak i wyróżnień strażackich

3)       Działaniami ratowniczymi w tym z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub działaniu pożarniczym

4)       Ubezpieczeniami, kierowaniem na badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia i kursy organizowane przez OSP i Państwową Straż Pożarną

5)       Imprezami, konkursami i uroczystościami organizowanymi przez OSP

6)       Publikacją zdjęć, wizerunków i filmów. Osoby wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez OSP. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym ze Statutu OSP i warunkiem członkostwa w OSP, zatrudnienia lub współpracy ze OSP. Dane osobowe są podawane dobrowolnie.  

4. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe, takie jak:

1)    dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL,  

2)    dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu,

3)    dane osobowe niezbędne do otrzymania umundurowania

5. Przetwarzane dane osobowe nie są profilowane.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.: organa ZOSP RP,  lekarze placówki medyczne i laboratoria, którym zlecono badania, firmy ubezpieczeniowe, Gmina Lubochnia, firmy szkoleniowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz., ZUS, Urząd Skarbowy

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom  międzynarodowym.

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora lub podmiot przetwarzający przysługuje prawo do:

1)    dostępu do treści danych - art. 15  RODO,

2)    sprostowania danych - art. 16 RODO,

3)    usunięcia danych -  art. 17 RODO,

4)    ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 RODO,

5)    przeniesienia danych - art. 20 RODO,

6)    sprzeciwu wobec przetwarzania danych - art. 21 RODO.

7)    prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO

9. Członek OSP ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 13 ust. 2 lit. c RODO), co powoduje skreślenie z listy członków OSP.

10. W przypadku zmiany treści lub interpretacji przepisów RODO oraz zmiany treści lub  interpretacji przepisów związanych z RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą klauzulę.