logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Rola, zadania i obowiązki Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP

Za Strażakiem i stroną www.zosprp.pl przedstawiamy na kolejnych stronach rolę i obowiązki Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP:

  • Walne Zebranie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • tandem Prezes - Naczelnik
  • Wiceprezes
  • Skarbnik
  • Kronikarz
  • Sekretarz
  • przykładowy Regulamin pracy Zarządu 

Rozpoczynamy cykl mówiący o funkcjonowaniu organów kierujących pracami OSP i kontrolujących ich działalność. Przedstawimy zadania osób pełniących poszczególne funkcje w OSP, sposób ich sprawowania, organizację pracy i prowadzenie dokumentacji. Mamy nadzieję, że będą one pomocne w dobrym wywiązywaniu się z przyjętych zadań.

Przedstawimy, jak zorganizowana jest OSP i dlaczego właśnie tak. Jakie komórki organizacyjne ochotniczej straży muszą zostać powołane, a jakie mogą. Co jest naszym twardym obowiązkiem, a co tylko przyjemnym hobby. Od właściwej organizacji naszej OSP może bowiem zależeć nie tylko sprawność jej działania, ale również to, jak będziemy postrzegani przez czynniki zewnętrzne, a co za tym idzie – czy i jak nasza OSP będzie dysponowana (przez PSK) do akcji ratowniczych.

Statut wzorcowy OSP określa skład zarządu i opisuje zadania komisji rewizyjnej, która jest organem kontroli wewnętrznej OSP.

Wymienionych jest pięć niezbędnych funkcji w zarządzie: prezes, naczelnik straży, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa (zazwyczaj przyjmuje się, że pierwszego, najważniejszego). Oprócz wymienionych, można – według statutu wzorcowego – utworzyć w zarządzie także funkcje gospodarza, kronikarza i zastępcy naczelnika straży. Trzeba tylko na walnym zebraniu zapewnić dla nich w składzie zarządu odpowiednią liczbę miejsc. Tak więc statut określa, że minimalny skład zarządu to pięć osób. Maksymalny opisany – 9 osób. Tyle że można utworzyć jeszcze inne ważne funkcje, np. kapelmistrza, członka zarządu ds. sportu, kobiet czy młodzieży oraz inne, konieczne z punktu widzenia  potrzeb lokalnych. Ale też nie wszyscy pełniący niektóre funkcje (np. kronikarz czy kapelmistrz) muszą być formalnymi członkami zarządu.

Zazwyczaj wybiera się nieparzystą liczbę członków zarządu. Pozwala to w przyszłości uniknąć pata w sytuacji, gdy w jakimś glosowaniu byłaby równa liczba głosów na „tak” i na „nie”.

Jeśli  w czasie kadencji okaże się, że niektórzy członkowie zarządu wybrani na walnym zebraniu, z różnych powodów przestali pełnić swe funkcje, zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego na zebraniu składu. A więc przy składzie pięcioosobowym – jednego, sześcioosobowym ‒ dwóch, a przy składzie dziewięcioosobowym – trzech. Uchwała zarządu w tej sprawie musi być przedstawiona i zaakceptowana na najbliższym walnym zebraniu.